Centrul de Formare Continuă a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău este un Centru național de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale care, prin oferta educațională diversă, a dezvoltat de-a lungul timpului un program complex de formare profesională pentru sistemul educațional din țară.

Misiunea Centrului de Formare Continuă (CFC) este promovarea inovaţiei, reformei în educaţie și a culturii învățării pe tot parcursul vieții, în vederea asigurării cadrului pentru dezvoltarea personală și profesională a formabililor, în corespundere cu necesitățile de formare și aspirațiilor acestora, în corelaţie cu standardele de calitate şi competenţă profesională ale cadrelor didactice, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Viziunea CFC este asigurarea calității în învăţământul general din RM prin creşterea competitivităţii sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice, promovarea inovaţiei şi reformei în educaţie, a culturii învățării pe tot parcursul vieții.

Valori: profesionalism, competență profesională, orientare spre nevoile beneficiarilor, adaptabilitate la cerințele pieței muncii, centrare pe cel ce învață, responsabilitate, respect, corectitudine, promptitudine.

Centrul de Formare Continuă își propune ca obiectiv general organizarea și monitorizarea activităților de formare profesională continuă, în colaborare cu subdiviziunile universitare, de promovare a unor programe de formare continuă adresate cadrelor didactice şi manageriale din  instituţiile de învățământ care doresc să-și dezvolte competențele profesionale și personale, completeze studiile din domenii complementare sau să se recalifice prin reconversie profesională pentru a se integra pe piața muncii și a deveni  mai competitivi.

Principalele direcţii de activitate ale CFC sunt:

  • organizarea programelor de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din  instituţiile de învățământ, corespunzător domeniilor de activitate  a UPSC;
  • organizarea și monitorizarea programelor de calificare profesională suplimentară și recalificare/reconversie profesională în baza studiilor superioare;
  • organizarea programelor de formare psihopedagogică în baza studiilor superioare;
  • consilierea audienților în ceea ce privește alegerea modulelor/unităților de conținut propuse în programul de formare profesională continuă;
  • consultare formabililor în elaborarea și realizarea programului de autoformare profesională și personală, în vederea dezvoltării carierei, îmbunătăţirii continue a competenţelor profesionale;
  • oferirea serviciilor educaţionale de formare profesională continuă la solicitarea instituțiilor de învățământ, specialiştilor din sistemul educațional, persoanelor fizice cointeresate;
  • monitorizarea procesului de actualizare a programelor de formare profesională continuă, în baza consultării actorilor implicați în procesul de formare continuă (absolvenți, manageri, formabili), și adaptarea ofertei educaționale la solicitările formabililor, sistemului educațional în continuă schimbare;
  • sprijinirea facultăţilor, catedrelor de specialitate în realizarea marketingului programelor de formare profesională continuă;
  • promovarea şi dezvoltarea unor programe de formare continuă în colaborare cu universităţi sau centre/departamente similare din țară și străinătate.

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău consideră învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong learning) ca un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, integrator al tuturor influenţelor educaţionale (formale, non-formale şi informale).

*Structura Organizatorică a Centrului Formare Continuă