A meritat înscrierea la Programul de studii masterale Leadership și instruire

Moraru Angela, masterandă, anul I
Facultatea Științe ale Educației și Informatică
Programul de studii masterale Leadership și instruire(grupa cu predare în limba română)

 

Reflecții

Studiile de master au un rol conector, ajutându-ne la aprofundarea studiilor de licență și la dezvoltarea unor capacități de cercetare științifică individuală.  A meritat înscrierea la Programul de studii masterale Leadership și instruire, deoarece am dorit să mă specializez în acest domeniu, să mă informez. Profesorii care ne predau cursurile: dna Elena Țap, coordonator al programului de formare, dna Carolina Calaraș, dna Lucia Cepraga, dl Dumitru Patrașcu, sunt dornici să ne ajute, să ne transmită și să explice orice incertitudine.

Consider că acest gen de profesionalizare pe un domeniu îngust ne oferă posibilitatea de a deveni expert sau profesionist în domeniul ales. Cursurile pe care le audiem și la care ne implicăm ne oferă oportunitatea de a ne dezvolta. Deși cursurile se desfășoară la distanță din cauza situației epidemiologice, acest lucru ne responsabilizează și mai mult pentru a respecta orarul și a participa activ în predare, discuții, situațiile-problemă.  Reperele teoretice, bibliografia propusă de profesori ne permit să cercetăm individual și să realizăm în timpul stabilit sarcinile propuse fie pe Platforma MOODLE, fie conform cerințelor înaintate.

Cadrele didactice care ne predau cursurile pot fi considerate adevărați lideri de opinie și pasionați de ceea ce fac, ne oferă un mediu optim pentru cei ce vor să se autodepășească în domeniul ales.

Din 24 08.2020 a început eliberarea diplomelor de recalificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară

Cadrele didactice –educatorii din IET,  au completat eșantionul de colaboratori din IET  cu documentele cu documentele în ordine- studii superioare. Acest lucru va asigura calitatea educației copiilor de vârstă timurie, va oferi cadrelor didactice, deținătorii diplomelor de recalificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară să participe la atestarea cadrelor didactice, penru a obține gradele didactice.

 

În perioada 10 august -5 septembrie 2020 au fost organizate instruiri în două grupe formate din educatori – cadre didactice din IET din republică

Copiii nu-și vor aminti lucrurile materiale pe care le-ai dăruit lor, ci simțămintele pe care le-ai împărtășit cu ei.

 Richard L. Evans

Luna lui gustar a venit să invite cadrele didactice din IET, educatorii doritori să-și consolideze competențele profesionale la cursurile de formare profesională continuă la Programul Pedagogie preșcolară, organizate de Centrul de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă”. În perioada  10 august -5 septembrie 2020 au fost organizate instruiri în două grupe formate din educatori – cadre didactice din IET din republică, cu predarea în limba română (55 persoane) și limba rusă (33 persoane). După realizarea programului am fost impresionați de reflecțiile cadrelor didactice, care s-au axat pe instruirea online, dezvoltarea holistică a copiilor, consolidarea parteneriatului cu familia, etc.

Parteneriatul grădiniță – familie este o activitate extrem de importantă în perioada carantinei, atunci când activitățile educaționale se organizează online. Activitatea a fost reorganizată pentru a plasa copilul în centrul atenției comune – a părinților și a cadrelor didactice, pentru a asigura contribuția fiecărui actant la dezvoltarea holistică a copilului prin activități educaționale de calitate, organizate sistematic. Cadrele didactice din IET, participante la cursurile de formare continuă la Programul Pedagogie preșcolară au abordat problema parteneriatului cu familia prin diferite aspecte: comunicarea online, respectarea regimului zilei copilului, activitățile de profilaxie și fortificare a sănătății, etc. Educatoarea Babicova M. a reiterat că doar prin efortul comun al cadrelor didactice și al părinților putem pune bazele unei educații de calitate, putem pregăti copilul pentru o integrare demnă, activă în societate. Educatoarea Babenco Ludmila s-a referit la formularea mesajului pentru părinți, care trebuie să respecte unele reguli: limbaj accesibil, abordare pozitivă și convingătoare, climat favorabil, structurarea clară a sarcinilor, utilizarea moderată a emoticoanelor și simbolurilor.

Cadrele didactice din IET (Balan Angela, Burov Elizaveta, Celac Elena, Cristeva Evghenia, Anghelova Olesea, Feodorov Georgeta ș.a.) au remarcat că în cadrul activităților organizate de formatori au conștientizat faptul că educatorii au o misiune grea, dar și foarte frumoasă: formarea unei personalități cu o gândire critică și creativă, cu un profil moral demn de urmat și cu o înaltă profesionalitate. Profesia de cadru didactic în IET implică o serie de responsabilități, roluri, calități, competențe care necesita creștere profesională continuă prin participări la cursuri de perfecționare, seminare, întâlniri metodice, ateliere de lucru, schimb de experiență, ect.

La cursurile de formare actuale am completat cunoștințele cu diverse metode și tehnici de lucru la distanță cu copiii și în cadrul grupelor, au menționat educatorii Deli Sofia, Curbet Elena, Gheorghelegiu Elena, Iurcu Vera.

Am lucrat la îmbogățirea vocabularului profesional cu termeni noi ce țin de domeniul pedagogic, al educației timpurii, am studiat încă o dată documentele de politici educaționale și rolul lor în educația timpurie, au remarcat educatorii Calpacci Prascovia, Calin Varvara, Arnaut Ecaterina, Marinova Elena, Lupașcu Marina, Ianac Tatiana.

Despre impactul consolidării competențelor de planificare a activităților educaționale, elaborarea proiectelor tematice, structura proiectului tematic, corelarea cu CET cu SÎDC au vorbit educatorii Jeleapov Vera, Paladi Tatiana, Pascaru Galina, Soltan Lucia.

Cadrele didactice din raioanele de sud ale republicii (Baboglo Maria, Colioglo Maria, Trandafir Maria, Stoianova Maria) și-au dezvoltat competențele de lucru la calculator, folosind diverse site-uri, stabilind rolul, avantajele, limitele, pericolele calculatorului în organizarea activităților cu copiii de vârstă timpurie.

Cursurile de formare profesională continuă la Programul Pedagogie preșcolară au fost apreciate ca activități cu impact puternic în consolidarea competențelor profesionale de majoritatea formabililor. În cadrul orelor s-au abordat teme actuale, s-au studiat documentele de politici educaționale, au fost demonstrate diverse platforme educaționale, etc. – activități ce contribuie mult la creșterea profesională a educatorilor, au reiterat cursanții Tabuncic Vera, Spoiata Silvia, Cîlcic Maria, Pîrțac Fevronia, Srandi Natalia, Savina Valentina, Pascaru Galina, Tihon Elena, Marin Nina, etc.

Повышение профессиональной квалификации преподавателей является одним из требований нашего времени

Повышение профессиональной квалификации преподавателей является одним из требований нашего времени. Это продиктовано происходящими социальными преобразованиями, развитием инноваций в области образования.

Сейчас как никогда важно создать такую образовательную среду, которая поможет, прежде всего, самому педагогу следовать запросам современного общества и отвечать требованиям государственных образовательных стандартов.

Эффективное решение данной проблемы взял на себя преподавательский состав КГПУ им. Иона Крянгэ, разработав и организовав с 10.08.20 по 05.09.20. курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы. Программа курсов разработана на основе методики дистанционного обучения, учитывает последние изменения педагогической науки и ставит своей задачей углубить имеющиеся знания учителей по специальности «Русский язык и литература».

Кафедра Limbă și Comunicare выражает благодарность коллективу технического отдела КГПУ им. Иона Крянгэ за создание новой образовательной платформы, благодаря которой в настоящее время мы успешно проводим курсы повышения квалификации специалистов из школ, гимназий и лицеев со всей республики без отрыва от их основного места работы.

Новые технологии – новые возможности! Профессиональная программа курсов повышения квалификации теперь, в том числе, и дистанционно.

Cine îndrăznește să îi învețe pe alții nu trebuie să înceteze niciodată să învețe el însuși.

Luni, 10 august 2020, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va începe instruirea online a cadrelor didactice din învățământul general la peste 25 de programe de formare profesională continuă.

Pentru o organizare ireproșabilă a activităților, Centrul de Formare Continuă universitar, condus de dr., conf., Elena Țap, a organizat o ședință de lucru cu responsabilii de programe, unde a fost menționat rolul deosebit al profesorului școlar, cel de a găsi cele mai clare, eficiente, atractive, antrenante şi variate modalităţi de a comunica cu elevii.

Activitățile formatorilor, antrenați în instruirea cadrelor didactice școlare, vor fi îndreptate spre rezolvarea subiectelor actuale ale învățământului general, vor include abordări originale de probleme didactice prin utilizarea procedeelor, soluţiilor şi metodelor care asigură muncii didactice randament maxim şi se dovedesc a fi cele mai eficiente şi utile.

Astăzi, mai mult ca oricând, educația online este mai necesară ca niciodată

Educația a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalității în funcție de particularitățile fiecăruia, schimbările sociale, de mobilitatea profesiilor și integrarea dinamică a omului în societate. Astăzi, mai mult ca oricând, educația online este mai necesară ca niciodată.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și-a adaptat structurile educaționale în desfășurarea cu succes a procesului de predare-învățare-evaluare online.

Experiența Centrului de Formare Continuă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în educația online a fost una plină de provocări, de adaptare la condițiile noi, fiind susținută de efortulul tuturor părților implicate: a cursanților, cadrelor didactice universitare, administrației.

Într-un timp scurt am avut ocazia să învățăm lucruri noi, să dezvoltăm programe online și să creștem profesional, atât formabilii, cât și formatorii. Astfel, credem cu tărie că experiențele dezvoltă competențe, în cazul acesta, necesare și transformatoare pentru noi și cursanții din cadrul programelor de reconversie profesională.

În perioada 10.06. -30.062020, în cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” din Chișinău, peste 200 persoane care și-au făcut studiile la 9 programe de (re)calificare profesională suplimentară/recalificare profesională au susținut teza de (re)calificare în conformitate cu Metodologia privind realizarea la distanță a programelor de (re)calificare, online.

În condițiile actuale, evaluarea universitară la distanță reprezintă o provocare atât pentru cadrele didactice universitare, cât și pentru formabili. Pașii în stabilirea unei strategii de evaluare, etapele unei secvențe de evaluare, instrumentele de evaluare online au constituit un demers eficient în realizarea sarcinilor propuse.

Cursanții care au susținut examenul online în fața comisiei de stat au dat dovadă de cunoștințe durabile, creativitate pedagogică, ingeniozitate, dedicație,  fantezie şi o mare doză de spontanietate.

Centrul de Formare Continuă felicită absolvenții programelor de (re)calificare și adresează urări de succes formatorilor în realizarea constantă a traseului profesional pe tărâmul educației.