Din 24 08.2020 a început eliberarea diplomelor de recalificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară

Cadrele didactice –educatorii din IET,  au completat eșantionul de colaboratori din IET  cu documentele cu documentele în ordine- studii superioare. Acest lucru va asigura calitatea educației copiilor de vârstă timurie, va oferi cadrelor didactice, deținătorii diplomelor de recalificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară să participe la atestarea cadrelor didactice, penru a obține gradele didactice.

 

În perioada 10 august -5 septembrie 2020 au fost organizate instruiri în două grupe formate din educatori – cadre didactice din IET din republică

Copiii nu-și vor aminti lucrurile materiale pe care le-ai dăruit lor, ci simțămintele pe care le-ai împărtășit cu ei.

 Richard L. Evans

Luna lui gustar a venit să invite cadrele didactice din IET, educatorii doritori să-și consolideze competențele profesionale la cursurile de formare profesională continuă la Programul Pedagogie preșcolară, organizate de Centrul de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă”. În perioada  10 august -5 septembrie 2020 au fost organizate instruiri în două grupe formate din educatori – cadre didactice din IET din republică, cu predarea în limba română (55 persoane) și limba rusă (33 persoane). După realizarea programului am fost impresionați de reflecțiile cadrelor didactice, care s-au axat pe instruirea online, dezvoltarea holistică a copiilor, consolidarea parteneriatului cu familia, etc.

Parteneriatul grădiniță – familie este o activitate extrem de importantă în perioada carantinei, atunci când activitățile educaționale se organizează online. Activitatea a fost reorganizată pentru a plasa copilul în centrul atenției comune – a părinților și a cadrelor didactice, pentru a asigura contribuția fiecărui actant la dezvoltarea holistică a copilului prin activități educaționale de calitate, organizate sistematic. Cadrele didactice din IET, participante la cursurile de formare continuă la Programul Pedagogie preșcolară au abordat problema parteneriatului cu familia prin diferite aspecte: comunicarea online, respectarea regimului zilei copilului, activitățile de profilaxie și fortificare a sănătății, etc. Educatoarea Babicova M. a reiterat că doar prin efortul comun al cadrelor didactice și al părinților putem pune bazele unei educații de calitate, putem pregăti copilul pentru o integrare demnă, activă în societate. Educatoarea Babenco Ludmila s-a referit la formularea mesajului pentru părinți, care trebuie să respecte unele reguli: limbaj accesibil, abordare pozitivă și convingătoare, climat favorabil, structurarea clară a sarcinilor, utilizarea moderată a emoticoanelor și simbolurilor.

Cadrele didactice din IET (Balan Angela, Burov Elizaveta, Celac Elena, Cristeva Evghenia, Anghelova Olesea, Feodorov Georgeta ș.a.) au remarcat că în cadrul activităților organizate de formatori au conștientizat faptul că educatorii au o misiune grea, dar și foarte frumoasă: formarea unei personalități cu o gândire critică și creativă, cu un profil moral demn de urmat și cu o înaltă profesionalitate. Profesia de cadru didactic în IET implică o serie de responsabilități, roluri, calități, competențe care necesita creștere profesională continuă prin participări la cursuri de perfecționare, seminare, întâlniri metodice, ateliere de lucru, schimb de experiență, ect.

La cursurile de formare actuale am completat cunoștințele cu diverse metode și tehnici de lucru la distanță cu copiii și în cadrul grupelor, au menționat educatorii Deli Sofia, Curbet Elena, Gheorghelegiu Elena, Iurcu Vera.

Am lucrat la îmbogățirea vocabularului profesional cu termeni noi ce țin de domeniul pedagogic, al educației timpurii, am studiat încă o dată documentele de politici educaționale și rolul lor în educația timpurie, au remarcat educatorii Calpacci Prascovia, Calin Varvara, Arnaut Ecaterina, Marinova Elena, Lupașcu Marina, Ianac Tatiana.

Despre impactul consolidării competențelor de planificare a activităților educaționale, elaborarea proiectelor tematice, structura proiectului tematic, corelarea cu CET cu SÎDC au vorbit educatorii Jeleapov Vera, Paladi Tatiana, Pascaru Galina, Soltan Lucia.

Cadrele didactice din raioanele de sud ale republicii (Baboglo Maria, Colioglo Maria, Trandafir Maria, Stoianova Maria) și-au dezvoltat competențele de lucru la calculator, folosind diverse site-uri, stabilind rolul, avantajele, limitele, pericolele calculatorului în organizarea activităților cu copiii de vârstă timpurie.

Cursurile de formare profesională continuă la Programul Pedagogie preșcolară au fost apreciate ca activități cu impact puternic în consolidarea competențelor profesionale de majoritatea formabililor. În cadrul orelor s-au abordat teme actuale, s-au studiat documentele de politici educaționale, au fost demonstrate diverse platforme educaționale, etc. – activități ce contribuie mult la creșterea profesională a educatorilor, au reiterat cursanții Tabuncic Vera, Spoiata Silvia, Cîlcic Maria, Pîrțac Fevronia, Srandi Natalia, Savina Valentina, Pascaru Galina, Tihon Elena, Marin Nina, etc.

Orar Formare Continuă 24.08.2020-04.09.2020

Orarul activităților didactice conform programului de formare continuă a cadrelor didactice:

Повышение профессиональной квалификации преподавателей является одним из требований нашего времени

Повышение профессиональной квалификации преподавателей является одним из требований нашего времени. Это продиктовано происходящими социальными преобразованиями, развитием инноваций в области образования.

Сейчас как никогда важно создать такую образовательную среду, которая поможет, прежде всего, самому педагогу следовать запросам современного общества и отвечать требованиям государственных образовательных стандартов.

Эффективное решение данной проблемы взял на себя преподавательский состав КГПУ им. Иона Крянгэ, разработав и организовав с 10.08.20 по 05.09.20. курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы. Программа курсов разработана на основе методики дистанционного обучения, учитывает последние изменения педагогической науки и ставит своей задачей углубить имеющиеся знания учителей по специальности «Русский язык и литература».

Кафедра Limbă și Comunicare выражает благодарность коллективу технического отдела КГПУ им. Иона Крянгэ за создание новой образовательной платформы, благодаря которой в настоящее время мы успешно проводим курсы повышения квалификации специалистов из школ, гимназий и лицеев со всей республики без отрыва от их основного места работы.

Новые технологии – новые возможности! Профессиональная программа курсов повышения квалификации теперь, в том числе, и дистанционно.

Astăzi, 10.08.2020, demarăm realizarea programelor de formare continuă

Stimați cursanți!

Vă mulțumim pentru că ați ales programele de formare continuă ale Centrului de Formare Continuă UPS „Ion Creangă”. Vom avea o colaborare frumoasă pe parcursul acestei perioade demonstrând profesionalizm și dedicație.

Astăzi, 10.08.2020, demarăm realizarea programelor de formare continuă pentru perioada: 10.08. -22.08.2020, Didactica disciplinelor (10 credite);

24.08 – 04.09.2020 – modulul Psihopedagogie, TIC și Branding profesional (10 credite).

Pentru desfășurarea cu succes a programelor de formare, menționăm unele momente organizatorice și de redirecționare în clasa virtuală:

Vă urăm succes!

Administrația Centrului de Formare Continuă

Cine îndrăznește să îi învețe pe alții nu trebuie să înceteze niciodată să învețe el însuși.

Luni, 10 august 2020, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va începe instruirea online a cadrelor didactice din învățământul general la peste 25 de programe de formare profesională continuă.

Pentru o organizare ireproșabilă a activităților, Centrul de Formare Continuă universitar, condus de dr., conf., Elena Țap, a organizat o ședință de lucru cu responsabilii de programe, unde a fost menționat rolul deosebit al profesorului școlar, cel de a găsi cele mai clare, eficiente, atractive, antrenante şi variate modalităţi de a comunica cu elevii.

Activitățile formatorilor, antrenați în instruirea cadrelor didactice școlare, vor fi îndreptate spre rezolvarea subiectelor actuale ale învățământului general, vor include abordări originale de probleme didactice prin utilizarea procedeelor, soluţiilor şi metodelor care asigură muncii didactice randament maxim şi se dovedesc a fi cele mai eficiente şi utile.